Jazykové kurzy

Jazyková škola v Poprade ponúka  žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ a dospelým, v rámci celoživotného vzdelávania, získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na všetkých stupňoch v týchto jazykoch:

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský resp. ďalší cudzí jazyk podľa potrieb obyvateľov regiónu a podmienok personálneho zabezpečenia školy.

Organizačnou formou vyučovania je kurz, najčastejšie so 4 vyučovacími hodinami týždenne, spolu 140 hodín za jeden školský rok. Vyučovanie 2x2 hodiny týždenne býva v pondelok až piatok podľa stáleho rozvrhu hodín.

Stupne jazykového vzdelania podľa SERR – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky:

Primárne jazykové vzdelanie = základný kurz = 1. a 2. ročník cudzieho jazyka = /280 hodín/ - osvedčenie - úroveň A1 – A2 podľa  SERR*

Nižšie sekundárne jazykové vzdelanie = stredný kurz = 3. a 4. ročník cudzieho jazyka = /280 hodín/ - osvedčenie - úroveň B1 – B2 podľa SERR*

Vyššie sekundárne jazykové vzdelanie = vyšší kurz = 5. a 6. ročník cudzieho jazyka = /280 hodín/ - osvedčenie - úroveň B2 – C1 podľa SERR*

Postsekundárne jazykové vzdelanie = prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku = 7. ročník cudzieho jazyka = /140 hodín/ - vysvedčenie - úroveň C1 – C2 podľa SERR*

Postsekundárne jazykové vzdelanie = prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku = na úrovni 5. ročníka cudzieho jazyka = /140 hodín/ - vysvedčenie - úroveň B2 podľa SERR*

Vzdelávací program sa môže na jazykovej škole skončiť aj vykonaním štátnej jazykovej skúšky na základe oprávnenia  pre vykonávanie štátnych jazykových skúšok, ktoré udeľuje MŠ SR. Jazyková škola v Poprade vytvára podmienky pre splnenie kritérií na udelenie tohto oprávnenia.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok