Osnovy pre prípravný kurz na VŠEOBECNÚ štátnu jazykovú skúšku

Obsahom prípravného kurzu na VŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti  Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz , vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na VŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z  krajinovedy a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb


Sylaby

Reálie

 • Dráma – vývin anglickej drámy, William Shakespeare
 • Romantická poézia a próza v anglickej literatúre
 • Realizmus v anglickej literatúre
 • Nositelia Nobelovej ceny v americkej literatúre
 • Vývin románu v 20. storočí v anglickej literatúre
 • História Veľkej Británie /od obdobia pred Keltmi po vládu Tudorovcov/
 • História Veľkej Británie /od Tudorovcov po 20. storočie/
 • História USA
 • Geografia Veľkej Británie /vrátane národného hospodárstva/
 • Geografia USA /vrátane národného hospodárstva/
 • Politický systém vo Veľkej Británii a v USA
 • Vzdelanie a školský systém vo Veľkej Británii a v USA
 • Anglicky hovoriace krajiny /Kanada, Austrália, Nový Zéland/
 • Mesto v ktotm žijem a jeho okolie
 • Slovensko


Konverzačné témy

 • Voľný čas, koníčky
 • Športy a hry
 • Rodina – trendy, vzťahy, generačné problémy
 • Masovokomunikačné prostriedky – rádio, televízia, tlač
 • Vaše povolanie /druhy povolania, nezamestnanosť, hľadanie si práce/
 • Zdravie a choroby /lekárska starostlivosť, poistenie, dávky rôzneho druhu/
 • Sviatky a tradície, spôsob života / bývanie, pracovný čas.../
 • Móda a odievanie
 • Svetové problémy /hlad, AIDS, drogy, životné prostredie/
 • Umenie a kultúra
 • Obchody a nakupovanie
 • Cestovanie a dopravné prostriedky
 • Veda a technika
 • Angličtina ako svetový jazyk
 • Strava – slovenská a anglická kuchyňa
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok