Osnovy pre prípravný kurz na ZÁKLADNÚ štátnu jazykovú skúšku

Obsahom prípravného kurzu na ZŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku.


Poslucháči v prípravnom kurze na ZŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb


Sylaby

Reálie

 • História Veľkej Británie
 • História USA
 • Geografia Veľkej Británie
 • Geografia USA
 • Politický systém VB a USA
 • Londýn
 • New York, Washington D.C.
 • Anglická renesancia – W. Shakespeare
 • Umenie a kultúra
 •  Nositelia Nobelovej ceny za literatúru v americkej literatúre – E. Hemingway
 • Vysoké Tatry
 • Slovensko
 • Austrália
 • Kanada


Konverzačné témy

 • Voľný čas, koníčky, dovolenka
 • Dopravné prostriedky, cestovanie
 • Domov, bývanie
 • Športy a hry
 • Tradície vo VB a USA
 • Jedlo a varenie
 • Vzdelanie vo VB a USA
 • Veda a technika
 • Poprad a okolie
 • Angličtina ako svetový jazyk
 • Zdravie a choroby
 • Spôsob života – rozdiely medzi Slovenskom  a VB
 • Šatstvo a móda
 • Svetové problémy – hlad, AIDS, životné prostredie
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok