Míľniky histórie školy

1965 – prvé rokovania riaditeľstva Domu kultúry a vzdelania v Poprade s odborom školstva na KNV /Krajskom národnom výbore/ v Košiciach o založení Jazykovej školy v Poprade

august 1965 – zriadenie prvých kurzov v Poprade ako pobočky Jazykovej školy v Prešove a jej pričlenenie k Strednej ekonomickej škole v Poprade /dnešná Obchodná akadémia/

1966 – vznik samostatnej Jazykovej školy v Poprade, ktorá sídlila v budove Strednej ekonomickej školy v Poprade 

1968 / 1969 – školský rok, keď sa na štátne jazykové skúšky pripravovali prví kandidáti, štátne jazykové skúšky organizované po prvý krát na Jazykovej škole v Poprade

1972 - zakúpenie a rekonštrukcia malej obytnej budovy na Leninovom nábreží č. 1 /na mieste, kde dnes stojí budova Mestského úradu/ pre potreby strednej ekonomickej školy pre pracujúcich a pre jazykovú školu

september 1973 – začiatok vyučovania v zrekonštruovanej budove• 1980 – asanácia budovy jazykovej školy pre výstavbu modernej budovy dnešného

Mestského úradu

• 1981 – pričlenenie jazykovej školy k novozaloženému gymnáziu v budove bývalej ZDŠ na Zápotockého ulici v Poprade, dnešná Ulica Dominika Tatarku

 

 

• september 1981 – otvorenie kurzov nemčiny v elokovanom pracovisku v Kežmarku v budove vtedajšej Strednej školy spoločného stravovania /dnešná Hotelová akadémia/ 1966 2016

• 1990 – enormný nárast záujemcov o štúdium cudzieho jazyka /hlavne angličtiny/ v jazykovej škole

• september 1990 - otvorenie kurzov angličtiny v elokovanom pracovisku v Kežmarku, sťahovanie elokovaného pracoviska do budovy dnešnej ZŠ na Ul. Dr. Fischera

 • 2004 – Štátna jazyková škola v Poprade ako samostatný právny subjekt a jej odčlenenie od Gymnázia na Ul. D. Tatarku, vyučovanie však prebieha naďalej v budove Gymnázia

 

• september 2010 – otvorenie elokovaného pracoviska jazykovej školy v budove Spojenej školy na Ul. Letnej v Poprade

• september 2015 - presťahovanie elokovaného pracoviska v Kežmarku  z budovy dnešnej ZŠ na Ul. Dr. Fischera do budovy Hotelovej akadémie

• júl, august 2018 – presťahovanie sídla Jazykovej školy v Poprade z budovy na Ul. Dominika Tatarku do budovy Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok