Výška školného a zápisného v školskom roku 2019/2020

Žiaci a študenti do 25 rokov, poberatelia starobného dôchodku

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 21.6.2019 2. platba do 31.1.2020
na šk. rok 2019/2020   (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
92,- € 10,- € 51,- € 51,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
150,- € 10,- € 80,- € 80,- €
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

Dospelí poslucháči

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 21.6.2019 2. platba do 31.1.2020
na šk. rok 2019/2020   (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
108,- € 10,- € 59,- € 59,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
188,- € 10,- € 99,- € 99,- €
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

ZÁPIS DO KURZU JE UKONČENÝ, AK POSLUCHÁČ RESP. JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA OKREM VYPLNENIA PRIHLÁŠKY UHRADÍ AJ POPLATOK DO STANOVENÉHO TERMÍNU.


Úhrada poplatkov

a, Noví záujemcovia o kurzy cudzích jazykov dostanú informácie o platbe (číslo účtu) pri zápise.

Poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky sa uhrádza najneskôr do troch dní od zápisu. V prípade nevyplatenia školného a zápisného miesto v kurze Vám nemôže byť zabezpečené. Vo výnimočných prípadoch je nutné požiadať riaditeľstvo školy o iný termín zaplatenia poplatku (elektronicky).

b, Pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí už kurzy navštevujú:

Školné na 1. polrok šk.roku 2019/2020 je potrebné uhradiť najneskôr do 21. júna 2019 /dátum pripísania úhrady na účet školy.

Vo výnimočných prípadoch je nutné o neskorší termín platby požiadať riaditeľstvo školy (písomne).Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť v popise platby:

  • meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva.
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe, ktorú dostanú rodičia resp.poslucháči na ich mailove adresy.
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok