Poplatky za štátne jazykové skúšky (2019)

Základná štátna jazyková skúška:
interní 70,00
externí 85,00
Všeobecná štátna jazyková skúška:
interní 85,00
externí 100,00
Odborná štátna jazyková skúška:
(len pre záujemcov bilingválnej sekcie Spojenej školy V Poprade s vyučovacím jazykom slovenským a nemeckým)
  33,00
Cena preskúšania o znalosti jazyka pre externých záujemcov:
(Poplatok za skúšku pre získanie osvedčenia o jazykovej spôsobilosti všetkých úrovní)
  35,00


Pokyny k uhradeniu platby za jazykovú skúšku

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby najneskôr do 31. 03. 2019 pre jarný termín alebo do 16. 09. 2019 pre jesenný termín mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole.


Údaje k úhrade poplatku:

IBAN: SK91 8180 0000 0070 0051 8901

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

  • 12019 – anglický jazyk
  • 22019 – nemecký jazyk
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok