Hodnotenie študijných výsledkov

Študijné výsledky poslucháča jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu. Hodnotenie zapíše do triednej knihy. O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu (základný kurz, stredný kurz, vyšší kurz). Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

  • stupeň  1 - výborný,
  • stupeň  2 - veľmi dobrý,
  • stupeň  3 - dobrý,
  • stupeň  4 - nevyhovel.

Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nie je možné zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel.

Jazyková škola v Poprade vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu.

Toto osvedčenie vydáva na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu určenú riaditeľkou jazykovej školy aj osobám, ktoré v jazykovej škole neštudujú.

Jazyková škola vykonáva preskúšanie o znalosti jazyka aj pre externých záujemcov na úrovni základného kurzu, stredného a vyššieho kurzu. Poplatky za preskúšanie skontrolujte na stránke platby.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok