Prijímanie na štúdium

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa  prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné odovzdať
- riadne vyplnenú prihlášku,
- preukázať sa dokladom o zaplatení školného a zápisného a
- splniť kritériá pre prijatie na štúdium (ak sa chce poslucháč zapísať do vyššieho ročníka).     

Termíny a kritériá prijímania na štúdium určuje riaditeľka školy. Spravidla však Jazyková škola v Poprade organizuje každý rok zápis do prvých aj vyšších ročníkov cudzích jazykov koncom mája - začiatkom júna.  Do kurzov O. ročníka ANJ /žiacke kurzy/sú zapísaní žiaci, ktorí od septembra nového školského roku sú vo 4. ročníku základnej školy.

Do kurzov 1. ročníka všetkých cudzích jazykov / žiacke kurzy/  sú zapísaní žiaci, ktorí od septembra nového školského roku sú v 5. ročníku základnej školy.Škola otvára aj kurzy pre dospelých bez obmedzenia veku.
Po splnení kritérií pre postup do vyššieho ročníka je každý,  aj doterajší poslucháč školy, povinný fyzicky sa zúčastniť zápisu do vyššieho ročníka (vyplniť kartu poslucháča a preukázať zaplatenie poplatku za štúdium) koncom školského roku.

Záujemcovia o zapísanie sa na voľné miesta do kurzov postsekundárneho vzdelávania jazykovej školy (prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky) sa preukážu buď certifikátom o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni stredného kurzu (úroveň B1-B2 SERR pre prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku - ZŠJS), alebo o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni vyššieho kurzu (úroveň B2-C1 pre prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku -  VŠJS), alebo je ich prijatie do kurzu  podmienené úspešným absolvovaním vstupného testu do daného kurzu.

Priebeh vyučovania

Vyučovanie  prebieha v pondelok až piatok v týchto vyučovacích časoch:

prvá zmena   od 14.30 do 16.00
druhá zmena od 16.10 do 17.40
tretia zmena  od 17.50 do 19.20

V prvej a niekedy aj v druhej zmene sú zaradené  žiacke kurzy. V druhej a tretej smene sú to hlavne kurzy pre stredoškolákov  a dospelých.

Začiatok vyučovania:

Vyučovanie  začína podľa platného rozvrhu v prvý týždeň školského roku. Prvý deň nového školského roku je otvoreným dňom, poslucháči dostanú informácie  na príslušný školský rok. Informácie týkajúce sa ich štúdia a učebníc sa dozvedia na prvom vyučovaní od svojho vyučujúceho.

Organizácia školského roku:

Vyučovanie neprebieha v čase riadnych školských prázdnin, v čase štátnych sviatkov, v prípade núdzových a poruchových situácií a posledný júnový týždeň. (Organizácia vyučovania v príslušnom školskom roku je na úvodnej stránke tohoto portálu).

Do kurzu je zaradený a vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné a odovzdal vyplnenú prihlášku resp. kartu poslucháča. V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku školského roka, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do začiatku školského roka  písomne alebo osobne neoznámi, že nastúpi až neskôr, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Navyše, podmienkou na postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie postupového testu, ale aj najmenej 70 % dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní si musí poslucháč prebrať zameškanú látku sám. Pri absencii žiakov ZŠ a SŠ do 18 rokov  požadujeme ospravedlnenie od rodičov.

Prerušenie štúdia.

Ak dlhšia odôvodnená neprítomnosť na vyučovaní znemožňuje poslucháčovi ukončiť ročník (resp. 1. polrok), oznámi to vyučujúcemu alebo zástupcovi riaditeľa. Poslucháč podáva žiadosť o prerušenie štúdia a táto skutočnosť sa zapíše do triednej knihy.  Škola mu prednostne poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom školskom roku. "Nevyčerpané" školné sa nevracia.

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľstvo školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno je uvedené v triednej knihe.

Potvrdenie o návšteve kurzu

Potvrdenie o návšteve kurzu za aktuálny rok a za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy. Podkladom pre vydanie potvrdenia  sú záznamy o dochádzke v  triednej  knihe.

Postup do vyššieho ročníka.

Ak poslucháč preukázal dobré študijné výsledky, písal polročné aj koncoročné písomné postupové práce (v januári a v júni) a mal najmenej 70% dochádzku, postupuje do vyššieho ročníka. Poslucháč vypĺňa na nový školský rok kartu poslucháča, kde aktualizuje zmeny v jeho osobných údajoch. 

Niektoré kurzy sa  na konci šk. roku rušia a poslucháči v nasledujúcom šk. roku prechádzajú do iných kurzov. Všetci postupujúci poslucháči zo zrušených kurzov sú zaradení do kurzov, ktoré im vyhovujú z časového hľadiska najviac. Ak je dostatok časovo paralelných kurzov, sú zaradení na čas kurzu ako v predchádzajúcom šk. roku.

Z organizačného hľadiska však nie je možné zabezpečiť vždy, aby poslucháči mali ten istý vyučovací čas vyučovania  a toho istého vyučujúceho na celé obdobie ich štúdia.

Zastupovanie, spájanie kurzov.

Pri neprítomnosti vyučujúceho je potrebné niekedy kurzy spájať, rozptyľovať , suplovať resp. nahrádzať vyučovanie, vždy podľa konkrétne možnosti v daný deň.

Oznam o zmenách vo vyučovaní v daný deň je zverejnený na nástennej tabuli JŠ vo vestibule a na facebooku školy.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok