Štátne jazykové skúšky

Priebeh a hodnotenie štátnych jazykových skúšok Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Druhy štátnych jazykových skúšok:
a) základná    - úroveň B2 SERR

b) odborná    -  úroveň C1 SERR (len úspešní maturanti bilingválneho gymnázia)

c) všeobecná -  úroveň C1 SERR


Jazyková škola v Poprade  zriaďuje pre  poslucháčov prípravné kurzy  na   štátnu jazykovú skúšku

Stupeň náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy 


Stupeň náročnosti pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy.


Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku veku; ostatné druhy skúšok po dovŕšení osemnásteho roku veku.

Riaditeľka jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti,  kompetencie a vedomosti. 

Podrobnejšie informácie k štátnym jazykovým skúškam:  

 
O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške vydáva jazyková škola vysvedčenie.

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok