Vnútorný poriadok jazykovej školy

Vnútorný poriadok Jazykovej školy v Poprade vychádza zo Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky  o jazykových školách č. 321/2008. Poslucháči sú s vnútorným poriadkom oboznámení na začiatku školského roka  na úvodnej hodine. Vnútorný poriadok školy je sprístupnený aj pre zákonných zástupcov poslucháčov do 18 rokov  na tabuli jazykovej školy vo vestibule školy a na internetovej stránke školy www.jazykovka-poprad.sk.

1. Poslucháč jazykovej školy má právo:

 • oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom, ktorý je k nahliadnutiu na riaditeľstve školy;
 • vysloviť svoj názor na priebeh vyučovania v kurze osobne v rozhovore s vyučujúcim alebo prostredníctvom dôverníka, ktorého si poslucháči volia na začiatku školského roka;
 • poznať kritéria hodnotenia a klasifikácie jazykových zručností;
 • dostať osvedčenie o absolvovaní časti Školského vzdelávacieho programu po splnení kritérií pre dochádzku a hodnotenie jazykových zručností;
 • na rezerváciu miesta do konca septembra v prípade, že poslucháč splnil všetky podmienky zápisu do kurzu t.j. má vypísanú a odovzdanú prihlášku resp.kartu poslucháča a vyplatené školné a zápisné; v prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do toho termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi;
 • na vrátenie školného (nie zápisného) do 30.septembra v I. polroku a do 28. 02. v 2. polroku,  ak písomne o to požiada a preukáže, že zo závažných dôvodov  nemôže navštevovať kurz cudzieho jazyka; za závažné dôvody sa považuje presťahovanie mimo okresu Poprad, zdravotné dôvody, zmena pracovných podmienok;
 • na zníženie  školného a zápisného o 50 %, ak je poslucháč poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; poslucháč v tomto prípade podáva žiadosť na riaditeľstvo školy spolu s aktuálnym potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • na úľavu školného, ak je dospelý poslucháč poberateľom invalidného dôchodku;poslucháč v tomto prípade podáva žiadosť na riaditeľstvo školy spolu s potvrdením o poberaní invalidného dôchodku a platí školné vo výške ako riadny dôchodca resp. žiak;
 • na vrátenie pomernej časti školného poslucháčom zrušeného kurzu, ak zrušenie kurzu nezapríčinili a ak ich nemožno preradiť do iného kurzu;
 • na vydanie potvrdenia o návšteve školy prostredníctvom vyučujúceho alebo osobne na riaditeľstve školy (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov); so spätnou platnosťou vydáva riaditeľstvo potvrdenie, ak dochádzka do kurzu bola minimálne 70%;
 • na prerušenie štúdia z vážnych dôvodov po predložení žiadosti; škola umožní poslucháčovi v nasledujúcom školskom roku navštevovať kurz, ktorý si tento poslucháč zvolí;
 • na opakovanie ročníka, ak  nesplní kritéria pre postup do vyššieho ročníka alebo ak sa sám pre to rozhodne;
 • zákonný zástupca neplnoletého poslucháča má právo informovať sa o dochádzke a výsledkoch svojho dieťaťa v učení sa cudzieho jazyka telefonicky alebo formou návštevy JŠ a rozhovorom s vyučujúcim kurzu, ktorý dieťa navštevuje.2. Poslucháč resp. jeho zákonný zástupca má tieto povinnosti:

ZÁPIS A POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA

 • poslucháč, ktorý splnil kritéria pre postup do vyššieho ročníka je povinný  sa zúčastniť  zápisu formou vypísania karty poslucháča na nový školský rok a zaplatením školného za I. polrok nového školského roku  a zápisného do stanoveného  termínu v mesiaci  jún. Za II. polrok  školského roku zaplatí poslucháč školné  v mesiaci január; pri zápise do  vyššieho  ročníka sa poslucháč  riadi pokynmi vyučujúceho v kurze;  výška školného a zápisného je zverejnená  na  vyššie uvedenom webovom  sídle školy;
 • poslucháč môže postúpiť do vyššieho ročníka, ak zvládol učivo kurzu minimálne na 70 % a jeho dochádzka do kurzu bola pravidelná a neklesla pod 70 %;
 • na voľné miesta do vyšších ročníkov a do 1. ročníkov organizuje škola zápis spravidla na prelome mája a júna;DOCHÁDZKA

 • poslucháč resp. jeho zákonný zástupca sa zápisom a zaplatením poplatkov zaväzuje pravidelne navštevovať   vyučovanie kurzu a pravidelne sa na vyučovanie pripravovať,  resp. zákonný zástupca sa zaväzuje kontrolovať dochádzku svojho dieťaťa do kurzu  a dohliadať na jeho prípravu na vyučovanie; na vyučovanie  kurzu dochádza poslucháč včas pred jeho začiatkom a vyučovanie opúšťa po jeho ukončení.  Vo výnimočných prípadoch môže  odísť z vyučovania aj skôr, poslucháč však  informuje o tom vyučujúceho pred začiatkom  vyučovania; zákonný  zástupca neplnoletého poslucháča, ktorý  musí zo  závažných dôvodov opustiť vyučovanie skôr, informuje o tom vyučujúceho    pred začiatkom vyučovania;
 • prípadnú neúčasť na vyučovaní zo známych dôvodov oznámi poslucháč vyučujúcemu vopred, u neplnoletých poslucháčov  oznámi neprítomnosť jeho zákonný zástupca; v prípade choroby, nepredvídaných rodinných udalostí  a podobne ospravedlňuje sa plnoletý poslucháč a zákonný zástupca neplnoletého poslucháča najneskôr do termínu ďalšieho vyučovania  kurzu po vyučovaní, na ktorom poslucháč chýbal;
 • ak  poslucháč vynechá vyučovanie 2 týždne bez oznámenia  vyučujúcemu, upovedomí o tom vyučujúci  riaditeľa školy, ktorý má  právo predčasne ukončiť štúdium poslucháča vyškrtnutím z kurzu a ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi;
 • v prípade neprítomnosti na vyučovaní  je poslucháč povinný prebrať si  zmeškané učivo sám.


PRIEBEH VYUČOVANIA

 • vyučovanie v kurzoch sa riadi podľa  platného rozvrhu hodín uverejneného na  tabuli školy a na internetovej stránke školy; nevyučuje sa v čase prázdnin  vyhlásených MŠ SR, v čase štátnych sviatkov   a v čase, keď to nepovoľujú  prevádzkovo-organizačné dôvody ;
 • poslucháč neruší vyučovanie kurzu
  1. telefonovaním – mobilný telefón má vypnutý a v taške, použiť ho môže len        v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho,
  2. neskorým príchodom  na vyučovanie a skorším odchodom z vyučovania;
 • poslucháči sledujú aktuálne informácie o zmene organizácie vyučovania na tabuli školy vo vestibule a na webovom sídle školyBEZPEČNOSŤ A HYGIENA

 • poslucháči vstupujú do budovy školy na Mnoheľovej Ul. najskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania a opúšťajú budovu bezprostredne po ukončení vyučovania kurzu;
 • poslucháči si nosia prezuvky a na vyučovanie sa prezúvajú v suteréne školy po príchode do budovy, obuv si v taške na to určenej berú so sebou do triedy a po skončení vyučovania sa opäť preobujú v suteréne školy;
 • pred začiatkom vyučovania čakajú poslucháči pred triedou na príchod  vyučujúceho; rešpektujú pokyny dozor konajúceho vyučujúceho a vrátničky  školy; poslucháči –  žiaci- nebehajú po chodbách a zdržujú sa len v priestoroch  svojich učební alebo pred nimi ; nepoškodzujú školský majetok  a v záujme  bezpečnosti nemanipulujú s oknami, so  žalúziami, tabuľami a ďalším zariadením  triedy; škody, ktoré vzniknú úmyselným poškodením  majetku  alebo poškodením  z nedbanlivosti, uhrádza  poslucháč alebo jeho  zákonný zástupca;
 • je zakázané poslucháčom – žiakom  nosiť do budovy školy   kolieskové korčule,  kolobežky  a iné predmety nesúvisiace s priebehom vyučovania;,
 • v budove školy je zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné  látky;
 • v prípade vzniku mimoriadnych udalostí v budove školy a pri následne nariadenej   evakuácii sa poslucháči jazykovej školy riadia pokynmi svojho vyučujúceho;
 • poslucháči jazykovej školy - elokované pracovisko na Ul. Letnej a v Hotelovej akadémii v Kežmarku sa zdržujú v budove školy- len v miestnosti na to určenej a len počas vyučovania kurzu; na vyučovanie prichádzajú 5 minút pred začiatkom a odchádzajú bezprostredne po ukončení vyučovania, riadia sa prevádzkovými pokynmi školy, v ktorej sídli toto elokované pracovisko. Pred začiatkom vyučovania sedia poslucháči v triede a čakajú na príchod vyučujúceho; rešpektujú pokyny svojho vyučujúceho; poslucháči sa prezúvajú vo vestibule menovaných škôl, obuv si v taške na to určenej berú zo sebou do triedy a po skončení vyučovania sa opäť preobujú vo vestibule školy;


Ak dôjde k porušeniu školského poriadku zo strany poslucháča,  využije jazyková škola možnosti napomenutia a tiež vylúčenia zo štúdia na jazykovej škole v prípade závažného porušenia vnútorného školského poriadku.

Podrobné informácie o hodnotení, podmienkach postupu do vyššieho ročníka, informácie o štátnych jazykových skúškach a pod. nájde poslucháč na internetovej stránke školy www.jazykovka-poprad.sk.

Schválené pedagogickou radou dňa 5. septembra 2018


PhDr. Marta Zelená
Riaditeľka školy

 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok